Akkreditert kontroll

Eier/bruker

Som eier/bruker av gassanlegg i boligsameier – næring – industri er du pålagt og ansvarlig for at det utføres en uavhengig kontroll av gassanlegget ihht. DSB sine retningslinjer.
Hva innebærer dette?

Eier/bruker skal fremlegge følgende ved kontroll av sitt gassanlegg:

  • Kopi av innmelding av gassvolum til DSB (beholdervolum fra 400 liter)
  • FDV; Dokumentasjon fra installatør selskapet som viser at gassanlegget er prosjektert, konstruert, bygget, ihht. risikovurdering og bruken som gassanlegget er tiltenkt med situasjonsplan/tegninger samt komponent liste.
  • Bruker instruksjon som forteller om hvordan betjene gassanlegget samt hvordan utføre egenkontroll for gassanlegget.
  • Beredskapsplan for gassanlegget. (varslingsplan)
  • Dokumentasjon på at det foreligger en serviceavtale om vedlikehold av gassanlegget med vedlikeholds rapporter.
  • Gjøre gassanlegget tilgjengelig for visuell kontroll. Omfanget av den visuelle kontrollen vil være varierende ihht. type gassanlegg og fremlagt dokumentasjon.

Unntak:

Krav om uavhengig kontroll utført av et akkreditert kontrollorgan gjelder ikke for frittstående eneboliger, fritidsboliger, og flaskeanlegg.

Under kan du lese mer konkret om omfanget og kravet for uavhengig kontroll utført av et akkreditert kontrollorgan.

Generelt:

Ved konstruksjon, produksjon, installasjon, endring, reparasjon og drift av gassanlegg som representerer en potensiell høy risiko, skal ferdig kontroll av utstyret og anlegget utføres av et akkreditert  inspeksjons organ, jf. NS-EN ISO/IEC 17020 ihht modul; A, B eller C. Kravet retter seg både til nytt og brukt utstyr.
En uavhengig kontroll utført av akkreditert personell av gassanlegg skal gjøres ihht direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine veiledninger: Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 og 2, og Temaveiledning om omtapping av farlig stoff. Temaveiledninger kan enkelt lastes ned på www.gastech.no/akkreditering.
Kontrollen gjelder gassanlegg som leilighetskompleks, storkjøkken, hotell, industri, flaskefyllingsanlegg, etc.
Den uavhengige kontrollen må ikke forveksles med den årlige service/vedlikehold som er på gassanlegget.
Unntak:
Krav om uavhengig kontroll utført av akkreditert kontrollorgan gjelder ikke for frittstående eneboliger, fritidsboliger, og flaskeanlegg. Gassanlegg som går under storulykkevirksomheter og der man lagrer LPG og LNG i mengde fra 50 tonn, gjelder andre retningslinjer. Mer om dette kan leses på www.dsb.no.

Kontrollorganets plikter ved kontroll:

Kontrollorganet skal være uavhengig i den grad det kreves med hensyn til betingelsene som den ufører sine tjenester.
All informasjon skal behandles konfidensielt.
Kontrollen baserer seg på fremlagt dokumentasjon og visuell gjennomgang av kontrollobjekt opp mot gjeldene regelverk.
Kontrollrapporten fremlegges i etterkant i form av sjekkliste som forteller hva type inspeksjon som er utført og hva som er kontrollert med hvilket resultat.
Eventuelle avvik er beskrevet der det gis en tidsfrist for utbedring.
Hvis kontrollen avdekker vesentlige avvik som omfatter sikkerheten, skal det sendes kopi av rapporten til den lokale brannmyndighet ihht rapporteringsplikten.

Kundens plikter ved kontroll:

Kunden plikter å fremlegge all etterspurt relevant dokumentasjon som er tilgjengelig for gjeldene gassanlegg.
Kunden plikter å gjøre gassanlegget tilgjengelig for nødvendig kontroll.
Kunden plikter å påvise mangler som kunden selv er kjent med.

Last ned eller se PDF: