Akkreditert kontroll

Ønsker du informasjon eller et tilbud på uavhengig kontroll? Ta kontakt med oss på kundeservice@gastech.no eller direkte på telefon 57 82 99 90.

Eier/bruker

Som eier/bruker av gassanlegg i boligsameier – næring – industri er du pålagt og ansvarlig for at det utføres en uavhengig kontroll av gassanlegget ihht. DSB sine retningslinjer.
Hva innebærer dette?

Eier/bruker skal fremlegge følgende ved kontroll av sitt gassanlegg:

  • Kopi av innmelding av gassvolum til DSB (beholdervolum fra 400 liter)
  • FDV; Dokumentasjon fra installatørselskapet som viser at gassanlegget er prosjektert, konstruert, bygget, ihht. risikovurdering og bruken som gassanlegget er tiltenkt med situasjonsplan/tegninger samt komponentliste.
  • Brukerinstruksjon som forteller om hvordan betjene gassanlegget samt hvordan utføre egenkontroll for gassanlegget.
  • Beredskapsplan for gassanlegget. (varslingsplan)
  • Dokumentasjon på at det foreligger en serviceavtale om vedlikehold av gassanlegget med vedlikeholds rapporter.
  • Gjøre gassanlegget tilgjengelig for visuell kontroll. Omfanget av den visuelle kontrollen vil være varierende ihht. type gassanlegg og fremlagt dokumentasjon.

Unntak:

Krav om uavhengig kontroll utført av et akkreditert kontrollorgan gjelder ikke for frittstående eneboliger, fritidsboliger, og flaskeanlegg.

Under kan du lese mer konkret om omfanget og kravet for uavhengig kontroll utført av et akkreditert kontrollorgan.

Generelt:

Ved konstruksjon, produksjon, installasjon, endring, reparasjon og drift av gassanlegg som representerer en potensiell høy risiko, skal ferdigkontroll av utstyret og anlegget utføres av et akkreditert inspeksjonsorgan, jf. NS-EN ISO/IEC 17020 ihht modul; A, B eller C. Kravet retter seg både til nytt og brukt utstyr.
En uavhengig kontroll utført av akkreditert personell av gassanlegg skal gjøres ihht direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine veiledninger: Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 og 2, og Temaveiledning om omtapping av farlig stoff. Temaveiledninger kan enkelt lastes ned på www.gastech.no/akkreditering.
Kontrollen gjelder gassanlegg som leilighetskompleks, storkjøkken, hotell, industri, flaskefyllingsanlegg, etc.
Den uavhengige kontrollen må ikke forveksles med den årlige service/vedlikehold som er på gassanlegget.
Unntak:
Krav om uavhengig kontroll utført av akkreditert kontrollorgan gjelder ikke for frittstående eneboliger, fritidsboliger, og flaskeanlegg. Gassanlegg som går under storulykkevirksomheter og der man lagrer LPG og LNG i mengde fra 50 tonn, gjelder andre retningslinjer. Mer om dette kan leses på www.dsb.no.

Kontrollorganets plikter ved kontroll:

Kontrollorganet skal være uavhengig i den grad det kreves med hensyn til betingelsene som den ufører sine tjenester.
All informasjon skal behandles konfidensielt.
Kontrollen baserer seg på fremlagt dokumentasjon og visuell gjennomgang av kontrollobjekt opp mot gjeldene regelverk.
Kontrollrapporten fremlegges i etterkant i form av sjekkliste som forteller hva type inspeksjon som er utført og hva som er kontrollert med hvilket resultat.
Eventuelle avvik er beskrevet der det gis en tidsfrist for utbedring.
Hvis kontrollen avdekker vesentlige avvik som omfatter sikkerheten, skal det sendes kopi av rapporten til den lokale brannmyndighet ihht rapporteringsplikten.

Kundens plikter ved kontroll:

Kunden plikter å fremlegge all etterspurt relevant dokumentasjon som er tilgjengelig for gjeldene gassanlegg.
Kunden plikter å gjøre gassanlegget tilgjengelig for nødvendig kontroll.
Kunden plikter å påvise mangler som kunden selv er kjent med.

Avtalens varighet og hyppighet av kontroll:

Alle kontroller starter med at det signeres en standard avtale om uavhengig kontroll. I avtalen er det klart beskrevet kontrollorganets og kundens plikter. Da det er krav til en rutine på uavhengig kontroll er avtalen gjeldende frem til den kan sies opp av begge parter med 3 måneder oppsigelsestid. Forutsetning for at avtalen er gjeldende, baserer seg på at Gas Tech AS opprettholder sin akkreditering som fornyes årlig.
Anbefalte intervaller ihht. DSB sine temaveiledninger for uavhengig kontroll skal justeres i forhold til anleggets driftstid, bruksmønster, omgivelser, og driftserfaringer. Gas Tech AS kontrollorgan anbefaler hvert 2 til 5 år, avhengig av bruk, omgivelser, og eventuelt hyppigere ved behov. Inspeksjon skal uansett avtales med kunde på forhånd.

Geografisk område:

Våre inspektører utfører kontroller over hele landet og er gjennom våre samarbeidspartnere lokalisert i flere plasser i Norge.

Ønsker du informasjon eller et tilbud på uavhengig kontroll? Ta kontakt med oss på akkreditert@gastech.no eller direkte på telefon 57 82 99 90.

Last ned eller se PDF: